ДГ №146 "Звездица"
Детска градина в град София

Мисия и визия

Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност! 

Визия на детската градина Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на детската личност, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите. 

Конкурентноспособна детска градина с педагогически колектив от високо отговорни личности, с усъвършенствани професионални умения проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство на децата, уважение правата на детето.